Quỹ Cây ước nguyện

Quỹ Cây ước nguyện là quỹ được thành lập 2023, hoạt động chính hoạt động Nuôi Em, Xây Trường, Quỹ cũng được dùng để quyên góp cho các gây quỹ khác. Quỹ chỉ hoạt động trong tỉnh Gia Lai.