“Không bao giờ quá trễ để bắt đầu nỗ lực” – Bất kể tuổi tác của bạn, luôn có thể bắt đầu nỗ lực để đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống.

  • Số lần đọc: 30
  • Số bài viết: 1
  • Tổng Points: 0
Tham gia lúc: 14/04/2023